Българска асоциация на барманите
Българската асоциация на барманите е член на IBA.
избор на език:   български | english

Устав

УСТАВ
На “Българска асоциация на барманите” (БАБ) – юридическо лице с нестопанска цел

Общи положения
Чл.1. Българската асоциация на барманите (БАБ) е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение на български граждани – професионалисти или свързани по друг начин с барманската професия.

Чл.2. Име – Българска асоциация на барманите (БАБ)

Чл.3. Седалище – Седалището на БАБ се определя в гр. Варна

Цели, вид на дейност, предмет на дейност и средства за тяхното постигане:

Чл.4. Да се осъществява общополезна дейност за организация и координация на дейността на барманите в България и да допринася за осъществяване на контактите между тях и други организации и фирми.

Чл.4.1. Изучаването, усвояването и разпространяването на барманското умение, като компонент на съвременното качествено обслужване.

Чл.4.2. Да защитава професионалните интереси на членовете чрез борба за висок стандарт на компетентност и ръководство.

Чл.4.3. Да насърчава интереса на клиентите към консумация на най-добрите постижения на барманското майсторство.

Чл.4.4. Да подкрепя създаването на нови коктейли и спомага за тяхната стандартизация и регистриране. Да спазва и контролира стандартните коктейли.

Чл.4.5. Да организира специални курсове и семинари за приобиване и повишаване на барманска квалификация, както и да осигурява методики и технически средства за обучение.

Чл.4.6. Да организира и провежда вътрешни и международни състезания за приготовление и поднасяне на напитки в съответсвие с правилата определени от съвета на международната асоциация на барманите.

Чл.4.7. Да подготвя, издава и разпространява рекламни материали и специализирани издания.

Чл.4.8. Да установява и поддържа връзки с бармански съюзи от чужбина.

Чл.4.9. Да се ангажира във всякакви други законови дейности, които ръководството счита, че са в интерес на асоциацията и професията.

Чл.5. Българската асоциация на барманите да присъжда ежегодно награди за високи професионални постижения.

Чл.6. Органи на управление на БАБ са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Председател.

Чл.7. Върховен орган на БАБ е Общото събрание, на което могат да присъстват всичките му членове. ОБщото събрание се свиква веднъж гоидшно или по-често – по решение на Управителния съвет или по искане на най-малко 2/3 от членовете на БАБ. Общото събрание може да протече в рамките на годишната конференция. Общото събрание се счита за редно проведено ако присъстват 2/3 от членовете на асоциацията. Ако няма кворум, Общото събрание се отлага с един час, след което се подновява работата му при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Чл.7.1. Право на глас има всеки член, който е бил мининум три години член на БАБ без прекъсване и е заплащал за същия период членския си внос без прекъсване по единствения одобрен начин – по банков път. Плащането на членския внос се доказва със съответните платежни банкови документи.

Чл.9. Общото събрание:

Чл.9.1. Определя основните насоки на дейността на БАБ и се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл.9.2. Избира Председател за срок от 10 години.

Чл.9.3. Избира управителен съвет, финансов отговорник и приема финансовия отчет на БАБ, в т.ч. и на регионалните клонове.

Чл.9.4. Приема изменение на Устава с квалифицирано мнозинство – 2/3.

Чл.9.5. Решава въпроси, които не са отнесени в този Устав, пренасочвайки ги към компетентността на управителните органи.

Чл.9.6. Отзовава членове на Управителния съвет, на Контролния съвет, ако те не са се справили със задълженията си и избира нови на тяхно място.

Чл.9.7. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено или квалифицирано мнозинство, в случаите предвидени в този устав.

Чл.10. Управителния съвет се състои от 5 /пет/ члена.

Чл.11. Управителния съвет:

Чл.11.1. Ръководи дейността на БАБ.

Чл.11.2. Свиква общото събрание и изпълнява решенията му.

Чл.11.3. Приема заявления за членство и предложения за избиране на почетни членове на БАБ, които се утвърждават от Общото събрание.

Чл.11.4. Организира провеждането на годишните конференции и на други прояви, както и на извънредни мероприятия, които са залегнали в приетия от Общото събрание план.

Чл.11.5. Взима решение на финансовите дейности на асоциацията и контролира изпълнението им.

Чл.11.6. Взима решения за сключване на договори за спонсориране.

Чл.11.7. Сключва договори свързани с дейността на БАБ

Чл.11.8. Управителния съвет се събира поне по един път на всеки два месеца. Той взима решения с обикновено мнозинство и явно гласуван. Ако няма кворум заседанието му се отлага за половин час, след което се подновява при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Чл.12. Всеки член на Управителния съвет се избира поотделно от Общото събрание за срок от три години с явно гласуване. Председателя на БАБ се избира с явно гласуване за период от десет години.

Чл.13. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАБ

Чл.13.1. Представлява БАБ пред национални организации и институции, както и в случаите, когато това се налага.

Чл.13.2. Разпорежда се с финансовите средства на асоциацията след съгласуване с Управителния съвет.

Чл.13.3. По решение на Управителния съвет сключва от името на БАБ договори с други организации и лица.

Чл.13.4. Отговаря за кореспонденцията, и архивите на БАБ.

Чл.13.5. Отстранява по свое усмотрение членове на Управилния съвет уронващи името и авторитета на БАБ.

Чл.13.6. При необходимост функциите на Председателя се поемат от упълномощен член на Управителния съвет на БАБ.

Чл.14. Финансовият отговорник /гл. счетоводител/ отговаря за финансовите средства на БАБ и извършва планирани и текущи разходи, съгласувани с Управителния съвет, като приема и контролира финансова дейност на клоновете.

Чл.15. Контролен съвет – КС се състои от председателя и двама члена.

Чл.16. БАБ издава свой печатен орган. Членовете на редакционната комисия се избират от Общото събрание.

Чл.17. Ръководството на регионалните клонове се състои от един регионален отговорник. Съответният клон определя-избира своя регионален отговорник.

Чл.18. Регионалните отговорници се избират по места за срок от две години, но утвърждават от Управителния съвет и Общото събрание.

ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
Чл.19. Членуването в сдружението е доброволно.

Чл.20. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, за резултатите от действията му и да се ползва от имуществото му по реда предвиден в устава.

Чл.21. Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски.

Чл.22. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава и имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл.23. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.24. Членството се прекратява:

Чл.24.1. С едностранно волеизявление до сдружението.

Чл.24.2. Със смърт или поставяне под запрещение.

Чл.24.3. с изключване

Чл.24.4. с прекратяване /закриване/ на юридическото лице с нестопанска цел

Чл. 24.5. при отпадане

А/ поради невнасяне на годишната вноска.

Б/ поради системно неучастие в дейността на сдружението, констатирана по документи от Общото събрание.

Ред За Определяне На Размера И Начина За Внасяне На Имуществените Вноски

Чл.25. Членовете на БАБ плащат встъпителна членска вноска в размер на 600 /шестстотин/ лв., по 250 /двеста и петдесет/ лв. вноска на членове работещи по трудов или граждански договор и по 500 /петстотин/ лв. на членове регистрирани като участници във фирми – годишна вноска.

Срок, за който е учредено сдружението.

Чл.26. Сдружението БАБ се учредява безсрочно.

Имущество, бюджет, финансиране

Чл.27. Средствата на БАБ се формират по следния начин:

Чл.27.1. От постъпления на членски внос.

Чл.27.2. От дарения и завещания от членовете на БАБ и други български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл.27.3. От издателската и рекламната дейност на БАБ.

Чл.27.4. От договори с физически и юридически лица.

Чл.27.5. От акции и други ценни книжа в български акционерни дружества.

Чл.27.6. От кредити.

Чл.28. Бюджета и разходите на БАБ се утвърждават от Общото събрание и се отчитат пред него.

Чл.29. Имуществото на БАБ се основава на правото на собственост и други вещни права, вземания и други права.

Чл.30. БАБ притежава собствени банкови сметки.

Чл.31. Задължително се води архив от ръководството.

Чл.31.1. Регистър на настоящи и бивши членове с пълни имена и адреси.

Чл.31.2. Регистър на всякакви други мероприятия свързани с дейността на БАБ.

Чл.32 БАБ се прекратява:

Чл.32.1. С решение на Общото събрание.

Чл.32.2. С решение на окръжния съд по местоседалището при определените от закона случаи.

Чл.33. При прекратяване се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.

Чл.34. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание. Решението се взема с обикновено мнозинство.

Чл.35. Настоящият указ влиза в сила с приемането му на Общо събрание. Последващи изменения в него могат да се правят по решение на Общото събрание.

Настоящия устав е приет на Общо събрание на БАБ, състояло се на 14.01.2014 г. гр. Варна

В момента се внасят изменения в устава.